Biblia OnLine

nueva búsqueda         Todo el libro         Todo el Capítulo

   Versión: Afrikaanse: Xhosa
 
Génesis 1:1Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi.    
Génesis 1:2Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, kuselubala; kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo.    
Génesis 1:3Wathi uThixo, Makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya.    
Génesis 1:4Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile, wahlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama.    
Génesis 1:5Wathi uThixo ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wokuqala.    
Génesis 1:6Wathi uThixo, Makubekho isibhakabhaka phakathi kwawo amanzi, sibe ngumahlulo wokwahlula amanzi kumanzi.    
Génesis 1:7Wasenza uThixo isibhakabhaka, wawahlula amanzi angaphantsi kwesibhakabhaka kuwo amanzi angaphezu kwesibhakabhaka. Kwaba njalo.    
Génesis 1:8Wathi uThixo isibhakabhaka ngamazulu. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesibini.    
Génesis 1:9Wathi uThixo, Amanzi angaphantsi kwamazulu makahlanganiselwe ndaweni-nye, kubonakale okomileyo. Kwaba njalo.    
Génesis 1:10Wathi uThixo okomileyo ngumhlaba, wathi intlanganisela yamanzi ziilwandle. Wabona uThixo ukuba kulungile.    

   
Vea también: CvvNetPágina anterior     [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]    Última página