Biblia OnLine

nueva búsqueda         Todo el libro         Todo el Capítulo

   Versión: Việt: Vietnamese (1934)
 
Génesis 1:1Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.    
Génesis 1:2Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.    
Génesis 1:3Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.    
Génesis 1:4Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.    
Génesis 1:5Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.    
Génesis 1:6Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.    
Génesis 1:7Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.    
Génesis 1:8Ðức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.    
Génesis 1:9Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.    
Génesis 1:10Ðức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.    

   
Vea también: CvvNetPágina anterior     [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]    Última página