Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Svenska: ett svenskt Bibeln (1917)
 
2 Tessalonicenses 1:1 Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.    
2 Tessalonicenses 1:2 Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.    
2 Tessalonicenses 1:3 Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.    
2 Tessalonicenses 1:4 Därför kunna vi själva i Guds församlingar berömma oss av eder, i fråga om eder ståndaktighet och eder tro under alla edra förföljelser, och under de lidanden I måsten uthärda.    
2 Tessalonicenses 1:5 Sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom bliver rättvis. Så skolen I aktas värdiga Guds rike; för dess skull är det ock som I liden.    
2 Tessalonicenses 1:6 Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande få lidande till vedergällning,    
2 Tessalonicenses 1:7 men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,    
2 Tessalonicenses 1:8 »i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.    
2 Tessalonicenses 1:9 Dessa skola då bliva straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet,    
2 Tessalonicenses 1:10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi hava framburit till eder haven I trott. Så skall ske på den dagen.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 ]    Última página