Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 1:12 Then<Dic> returned they<Dic> unto<Dic> Jerusalem<Dic> from<Dic> the mount<Dic> called<Dic> Olivet<Dic>, which<Dic> is<Dic> from<Dic> Jerusalem<Dic> a sabbath<Dic> day's journey<Dic><Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Atos 1:12 Nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olivo, na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng sabbath lakarin.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 1:13 And<Dic> when<Dic> they were come in<Dic>, they went up<Dic> into<Dic> an upper room<Dic>, where<Dic> abode<Dic><Dic> both<Dic> Peter<Dic>, and<Dic> James<Dic>, and<Dic> John<Dic>, and<Dic> Andrew<Dic>, Philip<Dic>, and<Dic> Thomas<Dic>, Bartholomew<Dic>, and<Dic> Matthew<Dic>, James<Dic> the son of Alphaeus<Dic>, and<Dic> Simon<Dic> Zelotes<Dic>, and<Dic> Judas<Dic> the brother of James<Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Atos 1:13 At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirahan nila; ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo, at ni Simong Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 1:14 These<Dic> all<Dic> continued<Dic><Dic> with one accord<Dic> in prayer<Dic> and<Dic> supplication<Dic>, with<Dic> the women<Dic>, and<Dic> Mary<Dic> the mother<Dic> of Jesus<Dic>, and<Dic> with<Dic> his<Dic> brethren<Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Atos 1:14 Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae, at si Maria na ina ni Jesus, at pati ng mga kapatid niya.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 ]    Última página