Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Lucas 4:23 And<Dic> he said<Dic> unto<Dic> them<Dic>, Ye will<Dic> surely<Dic> say<Dic> unto me<Dic> this<Dic> proverb<Dic>, Physician<Dic>, heal<Dic> thyself<Dic>: whatsoever<Dic> we have heard<Dic> done<Dic> in<Dic> Capernaum<Dic>, do<Dic> also<Dic> here<Dic> in<Dic> thy<Dic> country<Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Lucas 4:23 At sinabi niya sa kanila, Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili: ang anomang aming narinig na ginawa sa Capernaum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Lucas 4:24 And<Dic> he said<Dic>, Verily<Dic> I say<Dic> unto you<Dic>,<Dic> No<Dic> prophet<Dic> is<Dic> accepted<Dic> in<Dic> his own<Dic> country<Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Lucas 4:24 At sinabi niya, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang propetang kinalulugdan sa kaniyang tinubuang lupa.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Lucas 4:25 "But<Dic> I tell<Dic> you<Dic> of<Dic> a truth<Dic>, many<Dic> widows<Dic> were<Dic> in<Dic> Israel<Dic> in<Dic> the days<Dic> of Elias<Dic>, when<Dic> the heaven<Dic> was shut up<Dic><Dic> three<Dic> years<Dic> and<Dic> six<Dic> months<Dic>, when<Dic> great<Dic> famine<Dic> was<Dic> throughout<Dic> all<Dic> the land<Dic>;"    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Lucas 4:25 Datapuwa't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maraming mga baong babai sa Israel nang mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng tatlong taon at anim na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan;    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Lucas 4:26 But<Dic> unto<Dic> none<Dic> of them<Dic> was<Dic> Elias<Dic> sent<Dic>, save<Dic> unto<Dic> Sarepta<Dic>, a city of Sidon<Dic>, unto<Dic> a woman<Dic> that was a widow<Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Lucas 4:26 At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaing bao.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Lucas 4:27 "And<Dic> many<Dic> lepers<Dic> were<Dic> in<Dic> Israel<Dic> in the time<Dic> of Eliseus<Dic> the prophet<Dic>; and<Dic> none<Dic> of them<Dic> was cleansed<Dic>, saving<Dic> Naaman<Dic> the Syrian<Dic>."    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Lucas 4:27 At maraming ketongin sa Israel nang panahon ni Eliseo na propeta; at sinoman sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 ]    Última página