Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Český: Česká Bible BKR
 
Naum 1:1 Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elkošského.    
Naum 1:2 Hospodin jest Bůh horlivý a mstitel, mstitel jestiť Hospodin, a zůřivý. Hospodin uvodí pomstu na protivníky své, a drží hněv proti nepřátelům svým.    
Naum 1:3 Hospodin dlouhočekající jest a velikomocný, však nikoli neospravedlňuje vinného. U vichru a bouři jest cesta Hospodinova, a oblak jest prach noh jeho.    
Naum 1:4 Když domlouvá moři, vysušuje je, i všecky řeky vysušuje; chřadne Bázan i Karmel, i květ Libánský chřadne.    
Naum 1:5 Hory se třesou před ním, a pahrbkové se rozplývají, země pak hoří před tváří jeho, i okršlek zemský a všickni, kteříž přebývají na něm.    
Naum 1:6 Před rozhněváním jeho kdo ostojí? A kdo se postaví proti prchlivosti hněvu jeho? Prchlivost jeho vylévá se jako oheň, a skály vyvracejí se před ním.    
Naum 1:7 Dobrýť jest Hospodin, silou jest v den ssoužení, a zná ty, kdož v něho doufají.    
Naum 1:8 Protož povodní prudkou konec učiní místu jeho, a nepřátely Boží stihati budou temnosti.    
Naum 1:9 Co myslíte proti Hospodinu? Onť konec učiní, nezdvihne druhé rány.    
Naum 1:10 Nebo rovně jako trní spleteni jsouce, a jako vínem opojeni, jako strniště suché docela sehlceni budou.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 ]    Última página