Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Naum 1:1 masâ' niynvêh sêpher chazon nachum hâ'elqoshiy    
Naum 1:2 'êlqanno' venoqêm Adonay noqêm Adonay ubha`al chêmâhnoqêm Adonay letsârâyv venothêr hu' le'oyebhâyv    
Naum 1:3 Adonay'erekh 'appayim ughedhol-[u][ghedhâl]-koach venaqqêh lo' yenaqqehAdonay besuphâh ubhis`ârâh darko ve`ânân 'abhaq raghlâyv    
Naum 1:4 go`êrbayyâm vayyabbeshêhu vekhol-hannehâroth hecheriybh 'umlal bâshânvekharmel upherach lebhânon 'umlâl    
Naum 1:5 hâriym râ`ashu mimmennuvehaggebhâ`oth hithmoghâghu vattisâ' hâ'ârets mippânâyv vethêbhêl vekhol-yoshebhêy bhâh    
Naum 1:6 liphnêy za`mo miy ya`amodh umiy yâqum bacharon'appo chamâtho nittekhâh khâ'êsh vehatsuriym nittetsu mimmennu    
Naum 1:7 thobhAdonay lemâ`oz beyom tsârâh veyodhêa` chosêy bho    
Naum 1:8 ubheshetheph`obhêr kâlâh ya`aseh meqomâh ve'oyebhâyv yeraddeph-choshekh    
Naum 1:9 mah-techashebhun 'el-Adonay kâlâh hu' `oseh lo'-thâqum pa`amayimtsârâh    
Naum 1:10 kiy `adh-siyriym sebhukhiym ukhesobh'âm sebhu'iym 'ukkelukeqash yâbhêsh mâlê'    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 ]    Última página