Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Český: Česká Bible BKR
 
Gênesis 4:11Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.    
Gênesis 4:12Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi.    
Gênesis 4:13I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla.    
Gênesis 4:14Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.    
Gênesis 4:15I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení naKaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl.    
Gênesis 4:16Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k východní straně naproti Eden.    
Gênesis 4:17Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch.    
Gênesis 4:18I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha.    
Gênesis 4:19Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla.    
Gênesis 4:20I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a stádo pasoucích.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]    Última página