Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Svenska: ett svenskt Bibeln (1917)
 
Gênesis 4:11Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.    
Gênesis 4:12När du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin gröda. Ostadig och flyktig skall du bliva på jorden.»    
Gênesis 4:13 sade Kain till HERREN: »Min missgärning är större än att jag kan bära den.    
Gênesis 4:14Se, du driver mig nu bort ifrån åkerjorden, och jag måste gömma mig undan för ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva på jorden, och så skall ske att vemhelst som möter mig, han dräper mig.»    
Gênesis 4:15Men HERREN sade till honom: »Nej, ty Kain skall bliva hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom.» Och HERREN satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå honom ihjäl.    
Gênesis 4:16Så gick Kain bort ifrån HERRENS ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.    
Gênesis 4:17Och Kain kände sin hustru, och hon blev havande och födde Hanok. Och han byggde en stad och kallade den staden Hanok, efter sin sons namn.    
Gênesis 4:18Och åt Hanok föddes Irad, och Irad födde Mehujael, och Mehujael födde Metusael, och Metusael födde Lemek.    
Gênesis 4:19Men Lemek tog sig två hustrur; den ena hette Ada, den andra Silla.    
Gênesis 4:20Och Ada födde Jabal; han blev stamfader för dem som bo i tält och idka boskapsskötsel.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]    Última página