Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Svenska: ett svenskt Bibeln (1917)
 
Gênesis 4:21Och hans broder hette Jubal; han blev stamfader för alla dem som hantera harpa och pipa.    
Gênesis 4:22Men Silla födde ock en son, Tubal-Kain; han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Och Tubal-Kains syster var Naama.    
Gênesis 4:23Och Lemek sade till sina hustrur: »Ada och Silla, hören mina ord; I Lemeks hustrur, lyssnen till mitt tal: Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får.    
Gênesis 4:24Ja, sjufalt hämnad bliver Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt.»    
Gênesis 4:25Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: »Gud har beskärt mig en annan livsfrukt, till ersättning för Abel, eftersom Kain dräpte honom.»    
Gênesis 4:26Men åt Set föddes ock en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man åkalla HERRENS namn.    
Gênesis 5:1Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.    
Gênesis 5:2Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.    
Gênesis 5:3När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.    
Gênesis 5:4Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]    Última página