Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: ภาษาไทย: Thai from KJV
 
Apocalipse 22:20พระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงนี้ ตรัสว่า "แน่นอน เราจะมาโดยเร็ว" เอเมน พระเยซูเจ้า ขอให้เป็นเช่นนั้น เชิญเสด็จมาเถิด    
Apocalipse 22:21ขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด เอเมน    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 ]    Última página