Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Afrikaanse: Xhosa
 
Gênesis 1:31Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nanko, kulungile kunene. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithandathu.    
Gênesis 2:1Agqitywa ke amazulu nehlabathi, nawo wonke umkhosi wezo zinto.    
Gênesis 2:2Wawugqiba ke uThixo ngomhla wesixhenxe umsebenzi wakhe awawenzayo; waphumla ngomhla wesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe awawenzayo.    
Gênesis 2:3Wawusikelela uThixo umhla wesixhenxe, wawungcwalisa; ngokuba waphumla ngawo kuwo wonke umsebenzi wakhe awawudalayo uThixo, wawenza.    
Gênesis 2:4Yiyo le ke inzala yamazulu nehlabathi ekudalweni kwezo zinto, mini wenza uYehova uThixo ihlabathi namazulu,    
Gênesis 2:5onke amatyholo asendle engekaveli emhlabeni, nayo yonke imifuno yasendle ingekantshuli; kuba uYehova uThixo ebengekanisi mvula emhlabeni; kwaye kungekho mntu wokuwusebenza umhlaba.    
Gênesis 2:6Kwaye kunyuka inkungu iphuma ehlabathini, yawunyakamisa wonke umhlaba.    
Gênesis 2:7UYehova uThixo wambumba umntu ngothuli lwasemhlabeni, waphefumlela emathatheni akhe impefumlo yobomi; umntu ke waba ngumphefumlo ophilileyo.    
Gênesis 2:8UYehova uThixo watyala umyezo e-Eden ngasempumalanga; wambeka khona umntu abembumbile.    
Gênesis 2:9UYehova uThixo wantshulisa emhlabeni yonke imithi enqwenelekayo ngokukhangeleka, nelungele ukudliwa; nomthi wobomi emyezweni phakathi, nomthi wokwazi okulungileyo nokubi.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]    Última página