Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Gênesis 1:1In the beginning<Dic> God<Dic> created<Dic><Dic> the heaven<Dic> and<Dic> the earth<Dic>.    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:1Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Gênesis 1:2"And the earth<Dic> was<Dic> without form<Dic>, and void<Dic>; and darkness<Dic> was upon the face<Dic> of the deep<Dic>. And the Spirit<Dic> of God<Dic> moved<Dic> upon<Dic> the face<Dic> of the waters<Dic>."    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:2Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Gênesis 1:3And God<Dic> said<Dic>, Let there be<Dic> light<Dic>: and there was light<Dic>.    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:3Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Gênesis 1:4And God<Dic> saw<Dic><Dic> the light<Dic>, that<Dic> it was good<Dic>: and God<Dic> divided<Dic><Dic> the light<Dic> from<Dic> the darkness<Dic>. "the light from...: Heb. between the light and between the darkness; "    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:4Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Gênesis 1:5And God<Dic> called<Dic> the light<Dic> Day<Dic>, and the darkness<Dic> he called<Dic> Night<Dic>. And the evening<Dic> and the morning<Dic> were the first<Dic> day<Dic>. "And the evening...: Heb. And the evening was, and the morning was etc.; "    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:5Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]    Última página