Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
בראשׂית ברא אלהים את השׂמים ואת הארץ   Gênesis 1:1

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 1:1berê'shiyth bârâ' 'elohiym 'êth hashâmayim ve'êth hâ'ârets    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:1Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
והארץ היתה תהו ובהו וחשׂך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים   Gênesis 1:2

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 1:2vehâ'ârets hâyethâh thohu vâbhohu vechoshekh `al-penêy thehom veruach'elohiym merachepheth `al-penêy hammâyim    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:2Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור   Gênesis 1:3

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 1:3vayyo'mer 'elohiymyehiy 'or vayhiy-'or    

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:3Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׂך   Gênesis 1:4

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]    Última página