Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Gênesis 1:11Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.    
Gênesis 1:12Ðất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.    
Gênesis 1:13Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.    
Gênesis 1:14Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;    
Gênesis 1:15lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.    
Gênesis 1:16Ðức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.    
Gênesis 1:17Ðức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất,    
Gênesis 1:18đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.    
Gênesis 1:19Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.    
Gênesis 1:20Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]    Última página