Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: עברית מודרנית :עברית
 
ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו׃  Gênesis 2:20
ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃  Gênesis 2:21
ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃  Gênesis 2:22
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃  Gênesis 2:23
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃  Gênesis 2:24
ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו׃  Gênesis 2:25
והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן׃  Gênesis 3:1
ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל׃  Gênesis 3:2
ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון׃  Gênesis 3:3
ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון׃  Gênesis 3:4

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]    Última página