Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 4:11ve`attâh 'ârur 'âttâhmin-hâ'adhâmâh 'asher pâtsethâh 'eth-piyhâ lâqachath 'eth-demêy 'âchiykhamiyyâdhekha    
Gênesis 4:12kiy tha`abhodh 'eth-hâ'adhâmâh lo'-thosêph têth-kochâh lâkhnâ` vânâdh tihyeh bhâ'ârets    
Gênesis 4:13vayyo'mer qayin 'el-Adonay gâdhol`avoniy minneso'    
Gênesis 4:14hên gêrashtâ 'othiy hayyom mê`al penêyhâ'adhâmâh umippâneykha 'essâthêr vehâyiythiy nâ` vânâdh bâ'âretsvehâyâh khol-motse'iy yaharghêniy    
Gênesis 4:15vayyo'mer lo Adonay lâkhênkol-horêgh qayin shibh`âthayim yuqqâm vayyâsem Adonay leqayin'oth lebhiltiy hakkoth-'otho kol-motse'o    
Gênesis 4:16vayyêtsê' qayin milliphnêyAdonay vayyêshebh be'erets-nodh qidhmath-`êdhen    
Gênesis 4:17vayyêdha` qayin'eth-'ishto vattahar vattêledh 'eth-chanokh vayhiy boneh `iyr vayyiqrâ'shêm hâ`iyr keshêm beno chanokh    
Gênesis 4:18vayyivvâlêdh lachanokh 'eth-`iyrâdhve`iyrâdh yâladh 'eth-mechuyâ'êl umechiyyyâ'êl yâladh 'eth-methushâ'êlumethushâ'êl yâladh 'eth-lâmekh    
Gênesis 4:19vayyiqqach-lo lemekh shetêy nâshiymshêm hâ'achath `âdhâh veshêm hashêniyth tsillâh    
Gênesis 4:20vattêledh `âdhâh 'eth-yâbhâlhu' hâyâh 'abhiy yoshêbh 'ohel umiqneh    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]    Última página