Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 4:1vehâ'âdhâm yâdha` 'eth-chavvâh 'ishto vattahar vattêledh 'eth-qayin vatto'mer qâniythiy 'iysh 'eth-Adonay    
Gênesis 4:2vattoseph lâledheth'eth-'âchiyv 'eth-hâbhel vayhiy-hebhel ro`êh tso'n veqayin hâyâh `obhêdh'adhâmâh    
Gênesis 4:3vayhiy miqqêts yâmiym vayyâbhê' qayin mipperiyhâ'adhâmâh minchâh layhvh    
Gênesis 4:4vehebhel hêbhiy' gham-hu' mibbekhorothtso'no umêchelbhêhen vayyisha` Adonay 'el-hebhel ve'el-minchâtho    
Gênesis 4:5ve'el-qayin ve'el-minchâtho lo' shâ`âh vayyichar leqayin me'odhvayyippelu pânâyv    
Gênesis 4:6vayyo'mer Adonay 'el-qâyin lâmmâhchârâh lâkh velâmâh nâphelu phâneykha    
Gênesis 4:7halo' 'im-têythiybh se'êth ve'imlo' thêythiybh lappethach chathâ'th robhêts ve'êleykha teshuqâtho ve'attâh timshâl-bo    
Gênesis 4:8vayyo'mer qayin 'el-hebhel 'âchiyv vayhiy bihyothâm basâdhehvayyâqâm qayin 'el-hebhel 'âchiyv vayyaharghêhu    
Gênesis 4:9vayyo'merAdonay 'el-qayin 'êy hebhel 'âchiykha vayyo'mer lo' yâdha`tiyhashomêr 'âchiy 'ânokhiy    
Gênesis 4:10vayyo'mer meh `âsiythâ qol demêy.'âchiykha tso`aqiym 'êlay min-hâ'adhâmâh    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ]    Última página