Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 3:15ve'êybhâh 'âshiyth bêynkha ubhêyn hâ'ishâh ubhêyn zar`akhaubhêyn zar`âh hu' yeshuphekha ro'sh ve'attâh teshuphennu `âqêbh s    
Gênesis 3:16'el-hâ'ishâh 'âmar harbâh 'arbeh `itsebhonêkh vehêronêkh be`etsebh têledhiybhâniym ve'el-'iyshêkh teshuqâthêkh vehu' yimshâl-bâkh s    
Gênesis 3:17ule'âdhâm'âmar kiy-shâma`tâ leqol 'ishtekha vatto'khal min-hâ`êts 'ashertsivviythiykha lê'mor lo' tho'khal mimmennu 'arurâh hâ'adhâmâhba`abhurekha be`itsâbhon to'khalennâh kol yemêy chayyeykha    
Gênesis 3:18veqotsvedhardar tatsmiyach lâkh ve'âkhaltâ 'eth-`êsebh hasâdheh    
Gênesis 3:19bezê`ath'appeykha to'khal lechem `adh shubhekha 'el-hâ'adhâmâh kiy mimmennâhluqqâchtâ kiy-`âphâr 'attâh ve'el-`âphâr tâshubh    
Gênesis 3:20vayyiqrâ' hâ'âdhâmshêm 'ishto chavvâh kiy hiv' hâythâh 'êm kol-chây    
Gênesis 3:21vayya`asAdonay 'elohiym le'âdhâm ule'ishto kothnoth `or vayyalbishêm ph    
Gênesis 3:22vayyo'mer Adonay 'elohiym hên hâ'âdhâm hâyâh ke'achadhmimmennu lâdha`ath thobh vârâ` ve`attâh pen-yishlach yâdho velâqachgam mê`êts hachayyiym ve'âkhal vâchay le`olâm    
Gênesis 3:23vayshallechêhuAdonay 'elohiym miggan-`êdhen la`abhodh 'eth-hâ'adhâmâh 'asherluqqach mishâm    
Gênesis 3:24vayghâresh 'eth-hâ'âdhâm vayyashkên miqqedhemleghan-`êdhen 'eth-hakkerubhiym ve'êth lahath hacherebh hammithhappekhethlishmor 'eth-derekh `êts hachayyiym s    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ]    Última página