Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 3:5kiy yodhêa` 'elohiym kiy beyom 'akhâlekhem mimmennu veniphqechu`êynêykhem vihyiythem kê'lohiym yodhe`êy thobh vârâ`    
Gênesis 3:6vattêre'hâ'ishâh kiy thobh hâ`êts lema'akhâl vekhiy tha'avâh-hu' lâ`êynayimvenechmâdh hâ`êts lehaskiyl vattiqqach mippiryo vatto'khal vattittêngam-le'iyshâh `immâh vayyo'khal    
Gênesis 3:7vattippâqachnâh `êynêyshenêyhem vayyêdhe`u kiy `êyrummim hêm vayyithperu `alêh the'ênâhvayya`asu lâhem chaghoroth    
Gênesis 3:8vayyishme`u 'eth-qol Adonay'elohiym mithhallêkh baggân leruach hayyom vayyithchabbê' hâ'âdhâmve'ishto mippenêy Adonay 'elohiym bethokh `êts haggân    
Gênesis 3:9vayyiqrâ'Adonay 'elohiym 'el-hâ'âdhâm vayyo'mer lo 'ayyekkâh    
Gênesis 3:10vayyo'mer 'eth-qolekha shâma`tiy baggân vâ'iyrâ' kiy-`êyrom'ânokhiy vâ'êchâbhê'    
Gênesis 3:11vayyo'mer miy higgiydh lekha kiy `êyrom'âttâh hamin-hâ`êts 'asher tsivviythiykha lebhiltiy 'akhâl-mimmennu'âkhâletâ    
Gênesis 3:12vayyo'mer hâ'âdhâm hâ'ishâh 'asher nâthattâh `immâdhiyhiv' nâthenâh-liy min-hâ`êts vâ'okhêl    
Gênesis 3:13vayyo'mer Adonay'elohiym lâ'ishâh mah-zo'th `âsiyth vatto'mer hâ'ishâh hannâchâshhishiy'aniy vâ'okhêl    
Gênesis 3:14vayyo'mer Adonay 'elohiym 'el-hannâchâsh kiy `âsiythâ zo'th 'ârur 'attâh mikkol-habbehêmâh umikkolchayyath hasâdheh `al-gechonekha thêlêkh ve`âphâr to'khal kol-yemêychayyeykha    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]    Última página