Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 2:20vayyiqrâ'hâ'âdhâm shêmoth lekhol-habbehêmâh ule`oph hashâmayim ulekhol chayyathhasâdheh ule'âdhâm lo'-mâtsâ' `êzer keneghdo    
Gênesis 2:21vayyappêlAdonay 'elohiym tardêmâh `al-hâ'âdhâm vayyiyshân vayyiqqach'achath mitsal`othâyv vayyisgor bâsâr tachtennâh    
Gênesis 2:22vayyibhenAdonay 'elohiym 'eth-hatsêlâ` 'asher-lâqach min-hâ'âdhâm le'ishâhvaybhi'ehâ 'el-hâ'âdhâm    
Gênesis 2:23vayyo'mer hâ'âdhâm zo'th happa`am.`etsem mê`atsâmay ubhâsâr mibbesâriy lezo'th yiqqârê' 'ishâh kiymê'iysh luqochâh-zo'th    
Gênesis 2:24`al-kên ya`azâbh-'iysh 'eth-'âbhiyvve'eth-'immo vedhâbhaq be'ishto vehâyu lebhâsâr 'echâdh    
Gênesis 2:25vayyihyushenêyhem `arummiym hâ'âdhâm ve'ishto velo' yithboshâshu    
Gênesis 3:1vehannâchâsh hâyâh `ârum mikkol chayyath hasâdheh 'asher`âsâh Adonay 'elohiym vayyo'mer 'el-hâ'ishâh 'aph kiy-'âmar'elohiym lo' tho'khlu mikkol `êts haggân    
Gênesis 3:2vatto'mer hâ'ishâh 'el-hannâchâsh mipperiy `êts-haggân no'khêl    
Gênesis 3:3umipperiy hâ`êts 'asherbethokh-haggân 'âmar 'elohiym lo' tho'khlu mimmennu velo' thigge`ubo pen-temuthun    
Gênesis 3:4vayyo'mer hannâchâsh 'el-hâ'ishâh lo'-moth temuthun    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]    Última página