Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 2:10venâhâryotsê' mê`êdhen lehashqoth 'eth-haggân umishâm yippârêdh vehâyâhle'arbâ`âh râ'shiym    
Gênesis 2:11shêm hâ'echâdh piyshon hu' hassobhêbh 'êthkol-'erets hachaviylâh 'asher-shâm hazzâhâbh    
Gênesis 2:12uzahabh hâ'ârets hahiv'thobh shâm habbedholach ve'ebhen hashoham    
Gênesis 2:13veshêm-hannâhâr hashêniygiychon hu' hassobhêbh 'êth kol-'erets kush    
Gênesis 2:14veshêm hannâhâr hasheliyshiychiddeqel hu' haholêkh qidhmath 'ashur vehannâhâr hârbhiy`iy hu' pherâth    
Gênesis 2:15vayyiqqach Adonay 'elohiym 'eth-hâ'âdhâm vayyannichêhubheghan-`êdhen le`âbhdhâh uleshâmrâh    
Gênesis 2:16vaytsav Adonay 'elohiym`al-hâ'âdhâm lê'mor mikkol `êts-haggân 'âkhol to'khêl    
Gênesis 2:17umê`êtshadda`ath thobh vârâ` lo' tho'khal mimmennu kiy beyom 'akhâlkhamimmennu moth tâmuth    
Gênesis 2:18vayyo'mer Adonay 'elohiym lo'-thobhheyoth hâ'âdhâm lebhaddo 'e`eseh-lo `êzer keneghdo    
Gênesis 2:19vayyitserAdonay 'elohiym min-hâ'adhâmâh kol-chayyath hasâdheh ve'êthkol-`oph hashâmayim vayyâbhê' 'el-hâ'âdhâm lir'oth mah-yiqrâ'-lovekhol 'asher yiqrâ'-lo hâ'âdhâm nephesh chayyâh hu' shemo    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]    Última página