Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 1:31vayyar''elohiym 'eth-kâl-'asher `âsâh vehinnêh-thobh me'odh vayhiy-`erebhvayhiy-bhoqer yom hashishiy ph    
Gênesis 2:1vaykhullu hashâmayim vehâ'ârets vekhol-tsebhâ'âm    
Gênesis 2:2vaykhal'elohiym bayyom hashebhiy`iy mela'khto 'asher `âsâh vayyishbothbayyom hashebhiy`iy mikkol-mela'khto 'asher `âsâh    
Gênesis 2:3vaybhârekh'elohiym 'eth-yom hashebhiy`iy vayqaddêsh 'otho kiy bho shâbhath mikkol-mela'khto 'asher-bârâ' 'elohiym la`asoth ph    
Gênesis 2:4'êlleh tholedhoth hashâmayim.vehâ'ârets behibbâr'âm beyom `asoth Adonay 'elohiym 'eretsveshâmâyim    
Gênesis 2:5vekhol siyach hasâdheh therem yihyeh bhâ'ârets vekhol-`êsebhhasâdheh therem yitsmâch kiy lo' himthiyr Adonay 'elohiym `al-hâ'ârets ve'âdhâm 'ayin la`abhodh 'eth-hâ'adhâmâh    
Gênesis 2:6ve'êdh ya`aleh min-hâ'ârets vehishqâh 'eth-kâl-penêy-hâ'adhâmâh    
Gênesis 2:7vayyiytser Adonay'elohiym 'eth-hâ'âdhâm `âphâr min-hâ'adhâmâh vayyippach be'appâyvnishmath chayyiym vayhiy hâ'âdhâm lenephesh chayyâh    
Gênesis 2:8vayyitha`Adonay 'elohiym gan-be`êdhen miqqedhem vayyâsem shâm 'eth-hâ'âdhâm 'asher yâtsâr    
Gênesis 2:9vayyatsmach Adonay 'elohiym min-hâ'adhâmâh kol-`êts nechmâdh lemar'eh vethobh lema'akhâl ve`êtshachayyiym bethokh haggân ve`êts hadda`ath thobh vârâ`    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]    Última página