Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Gênesis 4:21veshêm 'âchiyv yubhâl hu'hâyâh 'abhiy kol-tophês kinnor ve`ughâbh    
Gênesis 4:22vetsillâh gham-hiv' yâldhâh'eth-tubhal qayin lothêsh kol-chorêsh nechosheth ubharzel va'achoth tubhal-qayinna`amâh    
Gênesis 4:23vayyo'mer lemekh lenâshâyv `âdhâh vetsillâh shema`anqoliy neshêy lemekh ha'zênnâh 'imrâthiy kiy 'iysh hâraghtiy lephits`iyveyeledh lechabburâthiy    
Gênesis 4:24kiy shibh`âthayim yuqqam-qâyin velemekhshibh`iym veshibh`âh    
Gênesis 4:25vayyêdha` 'âdhâm `odh 'eth-'ishto vattêledh bênvattiqrâ' 'eth-shemo shêth kiy shâth-liy 'elohiym zera` 'achêr tachath hebhelkiy harâgho qâyin    
Gênesis 4:26uleshêth gam-hu' yulladh-bên vayyiqrâ' 'eth-shemo'enosh 'âz huchal liqro' beshêm Adonay ph    
Gênesis 5:1zeh sêpher toledhoth 'âdhâm beyom bero' 'elohiym 'âdhâmbidhmuth 'elohiym `âsâh 'otho    
Gênesis 5:2zâkhâr uneqêbhâh berâ'âm vaybhârekh'othâm vayyiqrâ' 'eth-shemâm 'âdhâm beyom hibbâre'âm s    
Gênesis 5:3vaychiy'âdhâm sheloshiym ume'ath shânâh vayyoledh bidhmutho ketsalmo vayyiqrâ''eth-shemo shêth    
Gênesis 5:4vayyihyu yemêy-'âdhâm 'acharêy holiydho 'eth-shêthshemoneh mê'oth shânâh vayyoledh bâniym ubhânoth    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]    Última página