Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
ואיבה אשׂית בינך ובין האשׂה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישׂופך ראשׂ ואתה תשׂופנו עקב   Gênesis 3:15
אל האשׂה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישׂך תשׂוקתך והוא ימשׂל בך   Gênesis 3:16
ולאדם אמר כי שׂמעת לקול אשׂתך ותאכל מן העץ אשׂר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך   Gênesis 3:17
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשׁב השׁדה   Gênesis 3:18
בזעת אפיך תאכל לחם עד שׂובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשׂוב   Gênesis 3:19
ויקרא האדם שׂם אשׂתו חוה כי הוא היתה אם כל חי   Gênesis 3:20
ויעשׁ יהוה אלהים לאדם ולאשׂתו כתנות עור וילבשׂם   Gênesis 3:21
ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישׂלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם   Gênesis 3:22
וישׂלחהו יהוה אלהים מגן עדן לעבד את האדמה אשׂר לקח משׂם   Gênesis 3:23
ויגרשׂ את האדם וישׂכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשׂמר את דרך עץ החיים   Gênesis 3:24

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ]    Última página