Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
ויקרא האדם שׂמות לכל הבהמה ולעוף השׂמים ולכל חית השׁדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו   Gênesis 2:20
ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישׂן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשׁר תחתנה   Gênesis 2:21
ויבן יהוה אלהים את הצלע אשׂר לקח מן האדם לאשׂה ויבאה אל האדם   Gênesis 2:22
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשׁר מבשׁרי לזאת יקרא אשׂה כי מאישׂ לקחה זאת   Gênesis 2:23
על כן יעזב אישׂ את אביו ואת אמו ודבק באשׂתו והיו לבשׁר אחד   Gênesis 2:24
ויהיו שׂניהם ערומים האדם ואשׂתו ולא יתבשׂשׂו   Gênesis 2:25
והנחשׂ היה ערום מכל חית השׁדה אשׂר עשׁה יהוה אלהים ויאמר אל האשׂה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן   Gênesis 3:1
ותאמר האשׂה אל הנחשׂ מפרי עץ הגן נאכל   Gênesis 3:2
ומפרי העץ אשׂר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון   Gênesis 3:3
ויאמר הנחשׂ אל האשׂה לא מות תמתון   Gênesis 3:4

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]    Última página