Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
ונהר יצא מעדן להשׂקות את הגן ומשׂם יפרד והיה לארבעה ראשׂים   Gênesis 2:10
שׂם האחד פישׂון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשׂר שׂם הזהב   Gênesis 2:11
וזהב הארץ ההוא טוב שׂם הבדלח ואבן השׂהם   Gênesis 2:12
ושׂם הנהר השׂני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כושׂ   Gênesis 2:13
ושׂם הנהר השׂלישׂי חדקל הוא ההלך קדמת אשׂור והנהר הרביעי הוא פרת   Gênesis 2:14
ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשׂמרה   Gênesis 2:15
ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל   Gênesis 2:16
ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות   Gênesis 2:17
ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשׁה לו עזר כנגדו   Gênesis 2:18
ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השׁדה ואת כל עוף השׂמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשׂר יקרא לו האדם נפשׂ חיה הוא שׂמו   Gênesis 2:19

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]    Última página