Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
ושׂם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפשׁ כנור ועוגב   Gênesis 4:21
וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטשׂ כל חרשׂ נחשׂת וברזל ואחות תובל קין נעמה   Gênesis 4:22
ויאמר למך לנשׂיו עדה וצלה שׂמען קולי נשׂי למך האזנה אמרתי כי אישׂ הרגתי לפצעי וילד לחברתי   Gênesis 4:23
כי שׂבעתים יקם קין ולמך שׂבעים ושׂבעה   Gênesis 4:24
וידע אדם עוד את אשׂתו ותלד בן ותקרא את שׂמו שׂת כי שׂת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין   Gênesis 4:25
ולשׂת גם הוא ילד בן ויקרא את שׂמו אנושׂ אז הוחל לקרא בשׂם יהוה   Gênesis 4:26
זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשׁה אתו   Gênesis 5:1
זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שׂמם אדם ביום הבראם   Gênesis 5:2
ויחי אדם שׂלשׂים ומאת שׂנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שׂמו שׂת   Gênesis 5:3
ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שׂת שׂמנה מאת שׂנה ויולד בנים ובנות   Gênesis 5:4

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]    Última página